November 30, 2017
PUBLIC ADVISORY
D I S C L A I M E R

We are continuously receiving reports that the name of ASKI (and its strategic business unit ASKI Global) is being used for unscrupulous acts in Camarines Sur by certain MR. BERMUDEZ.

According to reports, he is requiring his victims to have savings using a fake passbook. This is a requirement before loan releases. Unfortunately, a day before the "promised" date of loan release he will disappear and will move to another area.

We would like to warm the public that WE DO NOT HAVE ANY OPERATION in the Bicol Region and WE ARE NOT DOING MICROFINANCE ACTIVITIES IN THE AREA. We advise everyone to be cautious of financial scams by people claiming to be representative of ASKI.

If in case, there will be person or group of persons who will approach you and introduce themselves as ASKI staff, you may directly call or send an SMS to the following numbers:

Globe: 0906-490-1081

Smart: 0999-885-2174

Sun: 0932-845-1897


(P A G T A T A T U W A

Kami ay patuloy na nakatatanggap ng mga ulat/sumbong na patuloy na ginagamit ng isang G. BERMUDEZ ang pangalan (kasama na ang ASKI Global) sa mga hindi kanais-nais na Gawain upang makapanloko sa Camarines Sur.

Ayon sa ulat/sumbong, kaniyang hinihingan ng savings o ipon ang kanyang mga biktima gamit ang pekeng passbook. Ito aniya ay kailangan upang makapag release ng loan. Subalit, pagdating nang ipinangakong araw ng pagre-release ay mawawala na ito sa inupahang opisina at lilipat naman sa ibang lugar.

Nais naming bigyang babala ang publiko na KAMI PO AY WALANG OPERASYON sa Rehiyon ng Bikol at WALANG PROGRAMANG PINANSIYAL SA NASABING LUGAR. Pinapayuhan naming ang lahat na maging maingat sa mga financial scams mula sa mga nagpapanggap na kinatawan daw ng ASKI.

Kung sakaling mayroong tao o sa mga taong lumapit sa inyo at nagpapakilalang kinatawan ng ASKI ay ipagbigay-alam sa mga numerong ito:

Globe: 0906-490-1081

Smart: 0999-885-2174

Sun: 0932-845-1897)
0 Comment
Leave a Comment:
Please practice proper "netiquette" (network etiquette) in your comment. Thank you.
Name
Company
Comment


Client Stories
Rizal, Nueva Ecija
Science City of Munoz, Nueva Ecija
Science City of Munoz, Nueva Ecija
Science City of Munoz, Nueva Ecija
Rizal, Nueva Ecija
Bayombong, Nueva Vizcaya
Banaue, Ifugao
Solano, Nueva Vizcaya
Solano, Nueva Vizcaya
Solano, Nueva Vizcaya
© Copyright. Alalay Sa Kaunlaran(ASKI), Incorporated
All Rights Reserved 2013
Designed by: iSynergies, Inc 2013